Przeczytaj regulamin

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Platformy nieodpłatnie, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Platforma "EULOTKI", działająca pod adresem http://www.eulotki.com, prowadzona jest przez spółkę pod firmą: „EULOTKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Grzępy 50, 64-700 Czarnków, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000658563, NIP: 7632133265, REGON: 366334499, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Kontakt z Platformą - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eulotki.com, telefonicznie na numer 89 679 53 93 ; pisemnie na adres: EULOTKI Sp. z.o.o., Grzępy 50, 64-700 Czarnków.

§1. Definicje.

 1. Spółka - spółka pod firmą: „EULOTKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Grzępy 50, 64-700 Czarnków, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana pod KRS: 0000658563, NIP: 7632133265, REGON: 366334499, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
 2. Platforma - prowadzona przez Spółkę platforma usług elektronicznych, działającą pod adresem: http://www.eulotki.com, umożliwiająca za pomocą sieci Internet składanie zamówień na usługi poligraficzne, drukarskie, introligatorskie itp.
 3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Spółka przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 5. Czas dostawy - czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi.
 6. Klient - przedsiębiorca, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w zakresie marketingu, promocji, reklamy, druku i fotografii.
 7. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Platformy, dane dotyczące wpłat.
 8. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2013 poz. 1422 z późn. zm.).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1977 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

§2. Rejestracja. Konto Klienta.

 1. Platforma umożliwia złożenie, za pośrednictwem sieci Internet, zamówień na usługi poligraficzne, drukarskie, introligatorskie itp. Szczegółowe informacje o usługach zamieszczone są na stronie internetowej: www.eulotki.com
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Platformy 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Składanie zamówień za pośrednictwem Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer klasy PC
  2. Łącze internetowe
  3. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla FireFox (min. wersja 10).
 4. Do składania zamówień za pośrednictwem Platformy niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Aby założyć Konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.eulotki.com i wypełnić formularz rejestracyjny.
 6. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. nazwa firmy,
  4. siedziba,
  5. adres korespondencyjny,
  6. adres e-mail,
  7. NIP,
  8. numer telefonu.
 7. W formularzu rejestracyjnym Klient powinien wypełnić także pola:
  1. akceptacji Regulaminu Platformy,
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Zakładając Konto Klienta, Klient nadaje hasło dostępowe, które będzie służyło do logowania się do Konta. Ze względów bezpieczeństwa, hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę.
 9. Nieobowiązkowe pola formularza rejestracyjnego to: stanowisko,
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych związanych z ofertami partnerów Spółki.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta Klienta, jeżeli Klient nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu
 11. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Platforma automatycznie tworzy Konto Klienta, które nie jest aktywne (nie można się do niego zalogować). O aktywacji Konta Klient jest informowany w ciągu 1 dnia roboczego, za pośrednictwem e-maila, podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 12. W przypadku nieprawidłowości danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, Spółka może odmówić aktywacji Konta Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany w ciągu 1 dnia roboczego, za pośrednictwem e-maila, podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 13. Założenie Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy, są nieodpłatne.
 14. Po aktywacji Konta Klienta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym:
  1. nazwa Klienta - adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym,
  2. hasło dostępowe nadane przez Klienta.
 15. W celu usunięcia Konta Klienta z Platformy, należy wysłać na adres e-mail Platformy prośbę o usunięcie Konta. E-mail powinien być wysłany z adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 16. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Spółka może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Informacje o usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając za pośrednictwem Platformy zamówienie, składa Spółce ofertę zawarcia umowy o dzieło.
 2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Spółkę możliwości realizacji zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych usług,
  2. parametryzacji produktu,
  3. wyboru nakładu produktu,
  4. załadowania pliku graficznego (tą fazę Klient może pominąć i załadować plik już po złożeniu zamówienia),
  5. akceptacji pliku graficznego na Platformie (akceptacji może dokonać również osoba wskazana przez Klienta)
  6. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych, wraz ze wskazaniem adresu dostawy (może być inny niż adres Klienta),
  7. wyboru formy płatności spośród dostępnych,
  8. płatności lub wybrać opcję "za pobraniem" lub faktura pro-forma.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji obejmuje wszystkie istotne elementy zamówienia i następuje poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu Platformy. Z tą chwilą, uważa się umowę pomiędzy Spółką a Klientem za zawartą.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia. Spowodowane tym błędy w druku nie stanowią podstawy do reklamacji lub innych roszczeń.
 7. Spółka rozpoczyna realizację zamówienia, gdy:
   1. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaksięgowana zostanie płatność na rachunku bankowym Spółki,

    albo

  1. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezbędne do realizacji zamówienia, a Klient wybierze opcję zapłaty "za pobraniem" (przy wartości zamówienie nie przekraczającej 1500 PLN brutto)
  2. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezbędne do realizacji zamówienia, a Klient wybierze opcję zapłaty "faktura pro-forma" oraz zaksięgowana zostanie płatność na rachunku bankowym Spółki.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Spółka zawiadomi o tym Klienta, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3.5 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Spółka zwróci wpłacone pieniądze w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia. Za datę zwrotu uważa się złożenie przez Spółkę dyspozycji przelewu.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Spółka jest uprawniona do odstąpienia od tej części zamówienia, która nie może zostać zrealizowana. Oświadczenie o odstąpieniu Spółka kieruje na adres e-mail Klienta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o braku możliwości realizacji części zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Spółka zwróci część wpłaconych pieniędzy za niezrealizowane zamówienie.
 10. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3.5 Regulaminu, Platforma anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracji. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania, gdy Klient wymierzę formę płatności za pobraniem albo faktura pro-forma.

§4. Zmiany w zamówieniu. Wycofanie zamówienia.

 1. Zmiana albo wycofanie zamówienia możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy status zamówienia nie jest inny niż:
  1. oczekiwanie na płatność,
  2. w realizacji (gdy Klient nie wprowadził plików graficznych).
 2. W celu zmiany albo wycofania zamówienia, Klient powinien uruchomić zakładkę Platformy: „Szczegóły zamówienia”, a następnie wybrać odpowiednią opcję.
 3. Klient, który opłacił wycofane zamówienie, najdalej w ciągu 14 dni od dnia wycofania zamówienia, otrzyma zwrot środków. Za datę zwrotu uważa się złożenie przez Spółkę dyspozycji przelewu.

§5. Płatności i ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów i usług dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej Platformy:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT (chyba, że Klient zaznaczy odpowiednią opcję - wówczas cena nie będzie obejmowała podatku VAT),
  3. zawierają koszt obsługi zamówienia, w tym przygotowania do wysyłki,
  4. zawierają cenę usługi, wraz z ceną materiałów.
 2. Płatność w ramach platformy można zrealizować w następujący sposób, wybrany przez Klienta:
  1. przelew internetowy,
  2. karta płatnicza,
  3. przelew na podstawie faktury pro-forma,
  4. za pobraniem.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w ramach Platformy akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług dla zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela, zawierająca informacje o kosztach dostawy, dostępna jest na stronie Platformy.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-616 Poznań, NIP: 779 23 08 495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych 00/100), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 7. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 8. Składając zamówienie za pośrednictwem Platformy, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na swoje Konto na Platformie.

§6. Czas realizacji zamówienia. Dostawa.

 1. Przy każdym towarze i usłudze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas od złożenia zamówienia przez Klienta do przekazania zamówienia przewoźnikowi realizującemu dostawę. Uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na usługi o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest wówczas na podstawie usługi o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia, spowodowanego przez Spółkę albo przez podmioty, za których pomocą Spółka realizuje zamówienie, i którym realizację zamówienia powierza, wyrządzoną z winy nieumyślnej, np.: spowodowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, awarią maszyn drukarskich.
 4. W przypadkach, o których mowa w § 6.2-3 Regulaminu, Spółka o powstałym opóźnieniu poinformuje Klienta nie później niż na 24 godziny przed upływem terminu realizacji zamówienia, w formie e-mailowej, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Czas dostawy, tj. czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi, określa aktualna tabela opublikowana na stronie Platformy.
 6. Tabela, o której mowa w § 6.5 Regulaminu została przygotowana na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika.
 7. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. w siedzibie Spółki (tylko w przypadku przedpłaty w dowolnej formie: płatności przelewem internetowym, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym).
 8. Ze względu na rodzaj zamówienia, Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 9. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 10. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.
 11. Spółka nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania zamówienia Klientowi. Za wydanie zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi, niezalenie od tego, czy przewoźnik został wskazany przez Spółkę, czy przez Klienta.

§7. Reklamacje.

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego "Reklamacja", dostępnego w panelu Moje zamówienia przy każdym ze zrealizowanych zleceń, oraz dostarczenie reklamowanego zamówienia na adres Spółki, na jej koszt.
 2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zmiany statusu zamówienia na zrealizowane.
 3. Spółka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta.
 4. Reklamacje przyjmowane są w Dni Robocze do godziny 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym Dniu Roboczym.
 5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla Spółki z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, kosztami powstałymi z tytułu dostarczenia reklamowanego zamówienia na adres Spółki i jego ponownej wysyłki do Klienta zostanie obciążony Klient.
 9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
  2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 1 mm,
  3. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 1 mm,
  4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  5. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,
 10. Spółka dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Spółkę.

§8. Dane osobowe.

 1. Zakładając Konto Klienta, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Spółki oraz na ich przetwarzanie dla celów założenia, aktywacji i administrowania Kontem Klienta, a także realizacji zamówień. Zgoda obejmuje udostępnianie danych osobowych partnerom handlowym Spółki w celu administrowania Kontem Klienta i realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie, aktywację i administrowanie Kontem Klienta, a także realizację zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a także za podanie danych osobowych, do których przetwarzania nie był uprawniony.
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., jest spółka pod firmą: „EULOTKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Grzępy 50, 64-700 Czarnków, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana pod KRS: 0000658563, NIP: 7632133265, REGON: 366334499, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę lub partnerów handlowych Spółki, w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach udostępnionych przez Spółkę lub przez jej partnerów.
 5. Klient ma prawo wglądu do danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

§9. Zgłoszenie błędów w funkcjonowaniu Platformy.

 1. Wszelkie błędy w funkcjonowaniu Platformy Klient może zgłaszać dzwoniąc na infolinię Platformy, za pośrednictwem e-maila Platformy lub korzystając z formularza kontaktowego umieszczanego na stronie w sekcji „Kontakt”.
 2. Na zapytania dotyczące funkcjonowania Platformy odpowiedzi udzielane są w ciągu do 2 dni roboczych.